Zingen bindt het gezin samen

Zing je met het gezin Psalmen en andere geestelijke liederen? Het antwoord op die vraag is eenvoudig. Ja of nee. Maar waarom zing je die dan wel of niet? Soms blijft het dan een poosje stil. Ja, waarom doen we dat eigenlijk (niet)? Bij degenen die als gezin niet zingen, klinkt het soms: „Ik weet het niet, nooit zo over nagedacht. Bij degenen die als gezin regelmatig hun stemmen paren, is het vaak een bewuste keuze. Een waarschuwing vooraf: de redenen om met het gezin Psalmen en andere geestelijke liederen te zingen, zijn erg overtuigend...

Vijf redenen om niet als gezin te zingen

1. Geen tijd

Dat is de meest gehoorde reden om niet te zingen met het gezin. Er moet al zoveel. Moet dit is de meest gehoorde reden om niet te zingen met het gezin. Er moet al zoveel. Moet dit nu ook nog? We lezen natuurlijk wel uit de Bijbel en bidden en danken ook. In ons programma is geen tijd over om te zingen.

2. Dat zijn we niet gewend
De kinderen zouden het heel vreemd vinden als we nu opeens zouden gaan zingen met het gezin. We hebben het nooit gedaan. We oefenen wel de Psalmen die de kinderen voor school moeten leren, maar dat doen we één op één. We kregen het van huis uit ook niet mee. Zingen was iets voor in de kerk of op het koor.

3. Wij zijn niet zo muzikaal
Zingen doen we in de kerk, bij het orgel. Thuis doen we het niet, want wij zijn niet zo muzikaal. We hebben wel eens gehoord van de site psalmboek.nl. Op school wordt die gebruikt door een meester die niet zo goed wijs kan houden. Dat zien we thuis niet zitten, want daar moeten we de computer dan nog helemaal voor opstarten.

4. De kinderen willen niet
Onze pubers zouden hun mond niet opendoen, als we met elkaar gingen zingen. In de kerk zijn ze al niet te bewegen om hun lippen enigszins van elkaar te krijgen, laat staan in zo’n kleine club als thuis! Iedereen hoort het als je stem een keer overslaat. En bovendien vinden ze de psalmteksten niet van deze tijd en veel te moeilijk. Ze kennen wel heel wat popliedjes uit hun hoofd.

5. Wij kunnen niet zingen tot Gods eer
Door de zondeval bedoelen we niet meer Gods eer, maar onze eigen eer. Hoe kunnen we dan oprecht ‘God heb ik lief’ zingen? En als we God (nog) niet persoonlijk kennen, hoe kunnen we Hem dan wel de lof toebrengen, zoals in veel Psalmen? Daarmee zouden we onze schuld tegenover Hem alleen maar groter maken.


Vijf redenen om het wel te doen

1. God roept ons ertoe op
Het is ongelofelijk in hoeveel Psalmen de oproep klinkt om te zingen voor de Heere. Dat klinkt misschien wat evangelisch, maar het is niet anders dan wat de Psalmen vaak zo verwoorden met „den Heere zingen". Geen Psalmen en geestelijke liederen zingen met het gezin zien wij als ongehoorzaamheid aan God. Als Hij ons er door de psalmdichters zo vaak toe laat oproepen, dan weten we zeker dat het belangrijk is.

2. God is het waard
Als we iets kennen van de liefde van God in de Heere Jezus Christus is het moeilijk om niet te zingen. Hij is het waard dat wij Zijn lof en grootheid bezingen. Als ons koningspaar ergens is, zingen we hartelijk: Leve de koning, en Máxima. Dat is prima, maar de Koning der koningen is alle eer waard. Van alle mensen.

3. Bijbelse waarheden inprenten
Onbekommerd zingt onze peuter achter op de fiets: „God heb ik lief" en „Opent uwe mond". Zo’n kleintje heeft nog geen besef van wat hij zingt, maar dat weerhoudt ons er niet van om hem die verzen toch al te leren. Stukje bij beetje leggen we uit wie „die getrouwe Heer" is en wat het „trouwverbond" te maken heeft met het open doen van je mond. We leren hem wat die verzen voor zijn eigen leven betekenen. Want dat is toch het doel van het leren van de Psalmen en geestelijke liederen: dat hij God leert kennen.
Wij verbazen ons er altijd over hoeveel een jong kind kan onthouden. Zingen is een goede manier om hem de bijbelse waarheden van zonde en genade in te prenten. Het is bekend dat wat hij jong leert hem zijn hele leven bij zal blijven. Zelfs als ons gedoopte kind later zou proberen zich van God los te rukken, zitten die verzen in zijn hoofd en kunnen we bidden of de Heere ze weer in zijn gedachten wil brengen en betekenis wil geven.

4. Zingen bindt samen
Het grote verschil tussen zingen en praten, is dat we met zingen wel naar elkaar moet luisteren, anders loopt het in het honderd. We moeten alles op elkaar afstemmen. Wat zingen we? Wanneer zetten we in? Op welke toon beginnen we? Hoe snel zingen we? Ons zingen klinkt niet als het engelenkoor in de hemel, maar we gebruiken onze stem om ons eendrachtig op de Heere te richten. Met moeiten, zorgen, berouw, dankzegging, lofprijzing en alles wat er verder naar voren komt in de Psalmen en andere geestelijke liederen. Kortom: zingen bindt ons als gezin samen.

5. Door te zingen uit je je gemoedsgesteldheid
Calvijn noemt de Psalmen een „ontleding van alle delen van de ziel". Hoewel het grootste deel van de Psalmen uit lofliederen bestaat, komen alle hoogten en diepten uit het geloofsleven erin naar voren. De Psalmen roepen in het diepst van de ziel herkenning op. En door het zingen wil God ons wel eens iets laten zien van Hemzelf. Dan kunnen we van harte zingen: „Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel."

Met dank aan allen die open en eerlijk hun inbreng leverden.

Margreet van den Berg-van Brenk

Terdege

Terdege is een reformatorisch familieblad waarin ook over opvoeding wordt geschreven.