Zondag van de Geloofsopvoeding

24 september
CGJO
In aansluiting op de Week van de Opvoeding moedigt het netwerk Rondom het Kind kerken aan om zondag 11 oktober aandacht te hebben voor het thema opvoeding. Voor deze Zondag van de Geloofsopvoeding heeft de CGJO een handreiking ontwikkeld.

“Wanneer een kind wordt gedoopt, beloven we als kerk de ouders te ondersteunen in de opvoeding. Maar hoe geef je daar invulling aan? Met de Zondag van de Geloofsopvoeding kunnen kerken actief aan de slag met de invulling van die belofte”, zegt Kasper van Helden. Hij is jeugdwerkadviseur bij de CGJO.

Tijdens de Zondag van de Geloofsopvoeding kijken leden van kerkelijke gemeenten dankbaar terug naar de mensen die belangrijk waren in hun eigen opvoeding. Ook staat de gemeenschap stil bij haar taak in het tot bloei brengen van kinderen in de gemeente als kinderen van God. Dit kunnen zij zo uitgebreid doen als zij zelf willen: van een kort gebed tot een complete themadienst.

Op je deurpost
De door de CGJO ontwikkelde handreiking heeft als thema ‘Op je deurpost’. Het uitgangspunt is de tekst uit Deuteronomium 6 waarin Israel wordt opgeroepen de geboden van de HEERE in te prenten bij hun kinderen, en deze geboden een zichtbare plaats te geven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op de deurpost. Deze handreiking bevat suggesties voor een kerkdienst op de zondag van de geloofsopvoeding, met bijvoorbeeld een preekschets en bevat daarnaast ook verwerkingsvormen voor ouders en gezinnen. Het materiaal is gratis te downloaden op www.cgjo.nl

Week van de Opvoeding
De Zondag van de Geloofsopvoeding sluit aan bij de Week van de Opvoeding. Dit initiatief van onder andere het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt dat ouders niet alleen staan in de opvoeding. Leraren, sportcoaches, buren, grootouders en sociale werkers zijn partners in de opvoeding. Ook kerken zijn partner in de opvoeding. In de afgelopen jaren doen steeds meer kerken daarom mee aan de Week van de Opvoeding.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Gemeente
Kerkdienst
Eredienst
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!