Vriendelijkheid, een zoete vrucht

28 mei
Generatio
Er is een verschuiving gaande in ons land: De samenleving van weleer schuift hoe langer hoe meer richting een ieder-voor-zich cultuur. Van alle kanten worden we aangemoedigd om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, sterk, authentiek en ‘alles uit onszelf te halen’. Dat laatste lijkt me niet zo’n goed idee eigenlijk, want als onze ware aard tevoorschijn komt, zit daar niet zoveel vriendelijkheid tussen.

Wanneer ik als een ‘verschrikkelijke ikke’ leef, is er weinig tot geen ruimte voor de mensen om mij heen. Dit bedoelt Jezus wanneer Hij spreekt over de liefde van velen die zal verkillen als de wetteloosheid toeneemt. (Mattheüs 24: 12) Ook Paulus schrijft erover in 2 Timotheüs 3: 1-2: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf…”. Terwijl vriendelijkheid juist gericht is op de ander!

Zoete vrucht

Een christen leeft vanuit de genade ontvangen van God de Vader, verworven door Jezus Christus. De Heilige Geest werkt in je leven de liefde tot God en je naaste. Je gezindheid verandert en de blijdschap die daaruit voortvloeit maakt dat de zoete vrucht van vriendelijkheid in je leven zichtbaar wordt. Vriendelijkheid is een eigenschap van God, weerspiegelt in Jezus tijdens Zijn leven op aarde. Bijbelse vriendelijkheid staat tegenover heerszucht en wraakzucht maar is zeker niet soft! Een mooi voorbeeld van vriendelijkheid in de praktijk zien we in de handelwijze van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10). Hij is zachtaardig, bewogen met de nood van de man op de weg naar Jericho.Ook toont hij initiatief. Hij komt in actie en laat het niet aan anderen over om te helpen. Hij is hulpvaardig en ook bereidwillig om zijn eigen plannen even ter zijde te schuiven.

Vrucht dragen

“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.” (Johannes 15: 16-17)

Wat betekent dit voor ons? Het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan laat zien dat vriendelijkheid liefde in actie is, zonder kieskeurig te zijn. Ik streef er niet meer naar om de belangrijkste te zijn, sta niet op mijn strepen, maar ben bereid om de voeten van mijn collega’s te wassen. Ik verdraag de nukken van mijn puberkind en vergeef het familielid dat mij pijn deed. Vriendelijkheid is een vorm van genade. “Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeze 4: 31-32) Tegelijkertijd sta ik open voor contact met andere generaties en andere culturen en neem daarin ook initiatief. Groet de ander, toon belangstelling: Ik zie jou, je bent van belang! Misschien is dat die jongere naast je in de kerkbank, of de gesluierde vrouw achter je in de rij bij de supermarkt. Maak eens een praatje met de alleenstaande moeder of eenzame weduwnaar in je buurt en luister aandachtig naar wat zij of hij te vertellen heeft.

Tekst: Caroline de Koning

Generatio

Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6.

Tags
Generaties
Liefde
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden