Vader 365

13 augustus
Generatio
Vaderschap kent geen pauze! Vierentwintig uur per dag ben je paraat. Gelukkig mag je zo af en toe slapen, maar ook dan kan het zomaar zijn dat een van de kinderen om je vraagt.

Het moet Microsoft hebben geïnspireerd, toen zij een naam zochten voor hun nieuwe online software pakket Office 365 voor Word, PowerPoint en Excel. Het moet overal en altijd het hele jaar te gebruiken zijn, wanneer jij dat wilt. Merk je de overeenkomst met het vaderschap?! Wij zijn 365 dagen per jaar vader en zo gezien is het elke dag Vaderdag.

Wat je doet als vader, heb je vooral meegekregen van je eigen vader, of heb je gezien bij anderen. De Bijbel heeft een duidelijke verwachting van de man, als het gaat om zijn vaderschap. De man krijgt het gedelegeerde gezag van God om priester te zijn in het gezin. De priester in het Oude Testament had een duidelijke taakomschrijving. De hele ceremonie rond tabernakel en tempel stond bol van rituelen en tradities. Middelen om het geloof over te brengen en zichtbaar te maken.

Hoe pak jij, als ‘moderne priester’, dat aan in je gezin? Op welke manier komt jouw priesterschap tot uiting in het 365 dagen per jaar vader-zijn? Waarvoor maak je tijd als het gaat om je vaderschap? Waarvoor zou je eigenlijk meer tijd willen nemen, maar is het je nog niet gelukt?

Als Derek Prince schrijft over priesterschap in het gezin, verdeelt hij het priesterschap in vier taken: Dankzegging; Voorbede doen; De weg bereiden voor redding; Geloof oefenen voor zijn kinderen.

1. Dankzegging: Spreek dankzegging uit over je kinderen en geef God hier van de eer. De Bijbelse onderbouwing vind ik in Hebreeën 13:15: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.” Dank God voor je gezin en besef dat je niet voor je kind kan bidden, als je God niet eerst heb gedankt voor zijn of haar aanwezigheid.

2. Voorbede doen: In dit verband is Job een groot voorbeeld. Op meerdere plaatsen staat dat hij in gebed voor zijn kinderen in de bres staat. Het was zijn gewoonte om voor zijn kinderen te bidden als zij bij elkaar kwamen. Want zo zegt Job: “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd.”

3. De weg bereiden voor redding: Als voorbeeld stelt Derek dat de vader in het Oude Testament een belangrijke rol heeft bij het geestelijk leiden van zijn gezin. Bij het vieren van het Pascha neemt hij een belangrijke plaats in. Vader kiest het lam, slacht dit, doopt een bosje hysop in het bloed en bestrijkt daarmee de deurposten. Hier zie je dat de vader als priester offert in zijn gezin en daar een leidende rol heeft.

4. Geloof oefenen voor zijn kinderen: In het verhaal van de vader en de knaap laat Jezus zien, dat het geloof van de vader het verschil maakt. Markus 9:23-24: “En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” Geloof hebben voor je kinderen. Het doet me denken aan wat ik laatst een spreker hoorde zeggen: “Ik heb gezien dat mijn ouders wonderlijke dingen in geloof met God hebben meegemaakt. Daarom was het twijfelen aan God geen issue toen ik ging studeren als evolutie bioloog”. Ouders maken het verschil voor hun kinderen.

Welke taken komen terug in jouw vaderschap tijdens de 365 dagen van het jaar? Ik daag je uit, om ze álle vier een plaats te geven in je ‘vaderschap 365’ en ze concreet te maken door hiervoor een moment en locatie te kiezen.

Een gezin kan zich geen beter ‘software’ pakket wensen dan zo’n ‘vader 365’.

Tekst: Leo Huijser

Generatio

Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6.

Tags
Vader
Dagelijks leven
Bidden
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!