Smartphone en genadetijd

14 september
Ds. G. J. Capellen
In 2012 had 57 procent van de Nederlanders vanaf 12 jaar een smartphone. In 2017 was dat percentage gestegen naar 89. In de leeftijdscategorie 12-25 bedroeg het percentage zelfs 98 procent. Inmiddels zullen de percentages nog wel hoger zijn. De smartphone heeft door zijn vele functies een centrale plaats in het leven van vrijwel iedereen ingenomen.

Verkeerde verlangens van gebruikers en digitaal kinderlokken nopen opvoeders jongeren geestelijk weerbaar te maken. Het is duidelijk dat er bij jongeren en ouderen verkeerde verlangens via de smartphone gevoed kunnen worden. Bij een opening van een schooljaar wees een predikant op deze negatieve verlangens. Hij wees op verslavingen aan smartphone, sociale media, games en films. Hij zei: ‘Heb ik een smartphone, of heeft die smartphone mij? Kan het gebruik ervan het daglicht verdragen?’

Ook in de samenleving heeft men oog gekregen voor de schaduwkanten van de smartphone. Denk hierbij aan ernstig misbruik als sexting en grooming. Op scholen is er veel aandacht voor deze gevaren. Er worden in het voortgezet onderwijs speciale medialessen gegeven. Sexting is het verzenden en ontvangen van seksueel getinte beelden en tekstberichten. Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene digitaal contact legt met een kind, met de intentie om het kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of pornografische afbeeldingen te produceren.

Appel op het ouderhart
Ouders, laat de mediaopvoeding niet alleen aan de scholen over. Als u niet weet hoe u uw kind voor de schaduwkanten van de smartphone geestelijk weerbaar moet maken, neem dan contact met de mentor of teamleider van uw kind op.

Altijd online willen zijn
Behalve de schaduwkanten van de smartphone is er over het veelvuldig gebruik ervan nog meer te zeggen. Er wordt helaas veel tijd aan het gebruik van de smartphone besteed. Ik vroeg eens aan een jongere, wanneer zijn smartphone uitstond. Hij antwoordde mij: ‘Alleen als ik onder de douche sta. Ik wil altijd online zijn.’ Is hij een uitzondering? Ik denk het niet. Veel jongeren zijn vermoeid en ongeconcentreerd, omdat zij constant op het digitale scherm kijken en vooral ‘niets willen missen’, want volgens hen ‘raken ze dan achterop’. Dat hun schoolprestaties zienderogen afnemen, vinden ze wel vervelend, maar ze weten zelf niet goed hoe ze hun inzet moeten verhogen.

Zuinig zijn op de door God gegeven tijd
Paulus zegt in Efeze 5 vers 16 dat wij de tijd moeten uitkopen. We moeten zuinig zijn op de door God gegeven tijd. We worden opgeroepen om steeds de tijdsomstandigheden ‘uit te buiten’ en de gelegenheden die God geeft, koste wat het kost, te benutten om de Heere te dienen. Dat betekent ook, dat wij onze tijd niet eindeloos mogen vermorsen aan dingen die weldra vergaan. We krijgen niet zoveel tijd toegemeten tussen wieg en graf. Laat daarom de dingen van Gods Koninkrijk voor ons de hoogste prioriteit hebben. Laat geen tijd verloren gaan. Pas op voor luiheid en zorgeloosheid aangaande de tijd waarin wij leven. ‘Roest vreet in het hardste ijzer als het niet behandeld wordt. Zo zal zedeloosheid het reinste hart besmetten. Stilstaand water is eerder bevroren dan stromend water. En degene die zit, is eerder onderworpen aan de slaap dan degene die loopt. Zo is de mens die niets uitvoert veelmeer blootgesteld aan verleiding dan degenen die zich nuttig maakt.’ (Tijd om te zoeken, Isaac Ambrosius)

Tijd is geen persoonlijk eigendom
Wijzen weten met hun tijd om te gaan. Ze beseffen dat de hun geschonken tijd genadetijd is. Ze weten zich pelgrim op weg naar de eeuwigheid. Ze zien hun leven dan ook als voorbereiding op de eeuwigheid. Dat leidt tot een levensstijl van vreemdelingschap. De tijd wordt door hen kostbaar geacht. De grote Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards was nog geen twintig jaar oud, toen hij in een schriftje een aantal besluiten opschreef. Een ervan was: ‘Heb besloten: nooit een moment tijd te verliezen, maar ik wil het gebruiken op de meest optimale manier die mogelijk is’( R.D. 6-1-18). Een jaar heeft 525.600 minuten. Gebruik de geschonken tijd optimaal en gedenk te sterven! Er is er Eén geweest die Zijn tijd goed gebruikt heeft. Zit je vast in een verslaving? Vlucht tot Christus. Bij Hem is raad, bij Hem alleen.

Ds. G. J. Capellen

Ds. G.J. Capellen is emerituspredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verscheen bij De Banier: “Voorbeeld of struikelblok – christelijk opvoeden met hart voor jongeren”.

Tags
Social media
Smartphone
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden