Gezinsmoment voor Vaderdag

2 juni
BijbelsOpvoeden.nl
De Heere heeft gewild dat de mensheid zich zou ontwikkelen in gezinsverband, dat kinderen binnen het gezin worden opgevoed. Hij werkt van geslacht tot geslacht. Generaties zijn belangrijk. Vaders zijn overdragers van geslacht tot geslacht. Waarom eigenlijk?

Nodig
Bereid je in de dagen voorafgaand aan Vaderdag op dit gezinsmoment voor door op een of meer A4’s foto’s van de kinderen, de ouders, grootouders en indien mogelijk overgrootouders te printen. Snijd de A4 in smalle stroken.

In gesprek

  • Drink eerst gezellig iets met elkaar aan de eettafel.
  • Speel daarna of ondertussen het spel ‘doorfluistertje’ en combineer dit met Vaderdag. De eerste fluistert een zin door naar de tweede, enzovoorts. Weet de laatste de goede zin te zeggen? Ga door tot iedereen aan de beurt geweest is.
  • Evalueer het spel. Wat is belangrijk bij dit spel? (Het is belangrijk dat je duidelijk praat, dat je goed luistert en dat je weer precies hetzelfde doorvertelt. Zo gaat de boodschap niet verloren.)

De Bijbel erbij
Lees met elkaar Psalm 78 vers 1-8.

  • Waarom worden kinderen in een gezin geboren? (Hun vader en moeder moeten hun over de Heere vertellen. De boodschap van God moet worden doorgegeven. Precies zoals wij daarnet een zin doorfluisterden.)
  • Wat betekent dat voor ouders? (Dat ze duidelijk praten. Dat ze Gods Woord duidelijk doorvertellen.)
  • Wat betekent dat voor kinderen? (Dat ze goed luisteren.)
  • Waarom? (Alleen dan kunnen ze het later ook weer aan hun kinderen doorvertellen. Zo gaat de boodschap niet verloren.)

Aan de slag
Neem de stroken van de geprinte A4. Vouw een strook tot een ring en plak de uiteinden vast. ,,Dit is de vader van opa.” Neem een nieuwe strook: ,,Hij vertelde aan opa over de Heere.” Steek de strook door de ring en vouw ook deze strook tot een ring, waarbij je de uiteinden vastplakt. Neem een volgende strook: ,,Opa vertelde aan papa over de Heere.” Steek deze strook door de tweede ring en vouw en plak ook deze. Neem een vierde strook: ,,Papa vertelt aan jou over de Heere.” Steek deze strook door de derde ring en vouw en plak ook deze: ,,Zo krijg je een slinger van geslachten.”

In gesprek

  • -Vraag de kinderen waarom het belangrijk is om een slinger van geslachten te hebben. Lees het antwoord in Psalm 89 vers 1-6 en 16. (Zo krijgt de Heere de eer: Zijn Naam wordt daardoor geloofd en geprezen. Zo zullen er mensen en kinderen zijn die Hem dienen. En alleen zo worden de nakomelingen van dat geslacht gelukkig.)
  • - Wat gebeurt er als iemand het Woord van de Heere niet aan zijn nageslacht doorgeeft? (De slinger stopt of er ontbreekt een schakel in de ketting.) Is dat erg? Lees het antwoord in Psalm 89 vers 31-33.(Ja, het werk van de Heere kan dan niet doorgaan. De Heere krijgt dan de eer niet die Hij moet krijgen. En de nakomelingen zullen daarvoor straf van de Heere krijgen.)

Afsluiting
Maak de slinger met elkaar af en geef deze ter herinnering aan het ‘van geslacht tot geslacht’ een mooie plaats in huis. Eindig met gebed en het zingen van een psalm (bijvoorbeeld Psalm 78:1-4, 105:5, 145:8, 135:8, 146:8).

Verdieping
Desgewenst kun je dit gezinsmoment verdiepen door erover te praten dat de Bijbel vaders een belangrijke rol geeft in het ‘van geslacht tot geslacht’. Daarom worden zij de priester in het gezin genoemd. Zoek op welke taken priesters in de tijd van de Bijbel hadden (onderwijzen, offeren, bidden). Trek lijnen naar vader als priester in het gezin. Wat zijn Bijbels gezien zijn taken?

Van geslacht tot geslacht
‘In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn;
Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht;
Daarom zullen U de volken loven, eeuwiglijk en altoos.’

Psalm 45 vers 17 en 18

‘O HEERE, Uw Naam is in eeuwigheid;
HEERE, Uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
Gij huis Israëls, looft de HEERE;
Gij huis Aärons, looft de HEERE.
Gij huis van Levi, looft de HEERE;
Gij die de HEERE vreest, looft de HEERE.’

Psalm 135:13, 19 en 20

‘De HEERE zal in eeuwigheid regeren;
Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht.
Hallelujah!’

Psalm 146:10

BijbelsOpvoeden.nl

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je boeken en materialen die te gebruiken zijn bij de huisgodsdienst en artikelen die helpen om gestalte te geven aan een Bijbelse opvoeding.

Tags
Vader
Mijlpalen
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.