Elke dag nieuwe woorden

14 oktober
De Waarheidsvriend
Net als veel ouders heb ik altijd voor mijn kinderen gebeden. Zodra ik wist dat ik in verwachting was, begon het bidden voor het nieuwe leven dat groeide. Ik bad of God dit nieuwe kindje in Zijn hand wilde houden en of het op mocht groeien tot eer van Hem.

Het gebed ging door in de kinderjaren en blijft doorgaan tot op de dag van vandaag. Ik denk dat er met mij vele ouders zijn van wie het hartsverlangen is dat God uit genade zal omzien naar ons kind. Het maakt dan ook niet uit of je kind zes of zestig is. Dat zag ik aan mijn grootouders.

Sleur
Ik bad elke dag. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, bleef ik vaak steken in dezelfde gebeden met dezelfde woorden, dag in, dag uit. Ik bad of God mijn kinderen wilde zegenen, of ze goede vrienden zouden krijgen en of het goed mocht gaan op school. Het bidden viel niet altijd mee. Zodra ik mijn ogen dicht deed om te bidden, leek het wel alsof mijn gedachten op volle toeren begonnen te draaien. Ineens vroeg ik me af wat we die avond zouden eten of welke kleur verf er mooi op de muur zou passen. Ik bad kort, gewoon omdat ik niet wist wat ik nog meer bidden moest. Ik geloofde in het gebed, maar vaak was het persoonlijke gebed voor mijn kinderen een gebed van dezelfde woorden. Je zou het een sleur kunnen noemen. Boven mijn bureau hing een klein kaartje met het ‘gebed voor mijn kinderen’ van Geeske Wiersma. Dat was altijd wel een soort houvast voor mij in mijn gebed. Ik dacht vaak: waren er maar meer van dat soort mooie, diepe gebeden met rijke, ware woorden.

Houvast zoeken
Aan het eind van de zomer in 2015 bracht mijn man Jaap onze oudste zoon naar Nederland. Zes jaar was hij toen hij voet zette in Azië, achttien toen hij terugging naar Nederland, aan de andere kant van de wereld. Een jaar later volgde zijn broer, die inmiddels met zijn vrouw in Australië woont. Je weet dat het erbij hoort. Het is goed zo, maar toch is het ook wel eens moeilijk. Je voelt altijd die afstand. Je voelt het als het goed gaat en je graag gewoon even samen zou zijn. Je voelt het heel sterk als de dagen minder goed gaan en als het leven zich van een moeilijkere kant laat zien. Op dagen als deze kan je moederhart zwaar zijn. En op dagen als deze zoekt je hart naar houvast, geloof en vertrouwen. Diep vanbinnen weet je dat dat hou- vast, dat geloof en vertrouwen uiteindelijk alleen maar te vinden zijn in God en Zijn Woord. Dat is je als het ware van jongs af aan met de paplepel ingegeven. Je weet dat dat waar is, maar soms lijkt het wel alsof dat meer in je hoofd zit dan dat het ook echt in de praktijk zo ervaren wordt.

Open Bijbel
Nood leert bidden, zegt men wel eens. Ik denk dat dat stukje nood – van ver bij je kinderen vandaan zijn – mij op een zoektocht zette naar boeken over gebed. Ik verlangde naar meer verdieping in gebed, ja, naar meer van God. En dankzij de mooie techniek op Kindle kon ik zelfs in een gesloten, communistisch land zoeken naar boeken over gebed. Na enkele boeken (deels) gelezen te hebben, stuitte ik op het Engelse boek 'Setting their hope in God', geschreven door Andrew Case. In dit boek worden passages uit de Bijbel omgezet in gebeden voor kinderen. Dit boek zette mij op een weg van bidden, zoals ik nog nooit gedaan had. Mijn gebedsleven veranderde radicaal. Niet omdat ik een nieuwe truc leerde, maar omdat ik teruggebracht werd naar het Boek waar het uiteindelijk allemaal om draait. Dit Boek is als een bron van levend water die nooit opdroogt.

Alles veranderde
Ik begon te bidden met de Bijbel open. Alles veranderde... Daar waar ik eertijds bleef steken in dezelfde soort gebeden met dezelfde woorden, werden nu de woorden veel meer en veel dieper. De Bijbel is namelijk vol schatten die gebeden kunnen worden. Elke dag waren er nieuwe woorden, woorden uit het Oude en Nieuwe Testament. Met Jesaja 38 bad ik: ‘Alstublieft, O Heere, gedenk mijn kinderen en laat hen toch in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht wandelen en doen wat goed is in Uw ogen. Mogen zij erop vertrouwen dat het voor hun bestwil is wanneer zij grote bitterheid ervaren. Laat hen U loven en hopen op Uw trouw.’

En met 2 Korinthe 12: ‘Ik smeek U, Heere, of Uw genade ook voor hen genoeg zal zijn. Moge Uw kracht in hun zwakheid volbracht worden. Ja, laat hen liever roemen in hun zwakheden, opdat de kracht van Christus in hen komt wonen.’ Wat een woorden! Zo rijk, zo waar, zo diep, zo vol goedheid en genade. Nooit zou ik uit mijzelf op deze woorden gekomen zijn. In wiens hart komen woorden als deze vanzelf op? Alleen de Bijbel heeft woorden als deze. Deze woorden zeggen eigenlijk precies wat je ten diepste voor je kinderen wilt. Want wat je eigenlijk voor je kinderen wilt, is dat je kinderen met een volkomen hart voor Gods aangezicht wandelen en dat ze hun hoop op God stellen. Alle andere dingen komen dan vanzelf daaruit voort: keuze voor vrienden, school, werk…

Gesterkt
Toen ik met de Bijbel open begon te bidden, vergat ik soms gewoon de tijd. Mijn gedachten dwaalden ook minder af, gewoon, omdat je door de tekst heen bidt en je de woorden voor je ziet.

En zonder dat dat mijn doel was, werd ik door bijbels bidden voor mijn kinderen zelf ook zo gesterkt.

Kostbare beloften van God werden als een zalf voor mijn ziel. Het was alsof door het bidden met de Bijbel open mijn wankele voeten op een rots kwamen te staan. Want wanneer je met 2 Korinthe 4 bidt dat het oog van je kinderen niet gericht zal zijn op de dingen die zij zien, maar op de dingen die zij niet zien, omdat de dingen die zij zien van het ogenblik zijn, maar de dingen die zij niet zien, eeuwig zijn, dan kun je dat ook voor jezelf bidden. Dit gaat vanzelf. ‘Geef dit aan mijn kinderen en wilt U ook mij helpen mijn oog gericht te houden op de dingen die ik niet zie’.

Je wordt door het bidden met de Bijbel open je ook steeds meer bewust van je eigen gebrokenheid en je ziet steeds meer wat Gods genade betekent voor jezelf. Zo kom je met je kinderen op gelijke voet aan het kruis. Ouders en kinderen moeten beiden van genade leven.

Het mooie is ook dat door te bidden met een open Bijbel lofprijzing, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede vanzelf aan de orde komen, want in de Bijbel loopt dit altijd door elkaar heen. Eigenlijk zou ik iedereen willen oproepen op de knieën te gaan met de Bijbel open. Want met de Bijbel open bid je Gods eigen woorden. En God kan niet van Zijn Woord af. Nooit. Zijn Woord is krachtig en levend en omdat Hij trouw is, zal Hij niet toelaten dat we Zijn aangezicht tevergeefs zoeken voor onze kinderen en allen die ons lief zijn.

Tekst: Marieke den Butter-Kommer

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Tags
Bidden
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.