De muur van Gods heilzame geboden

15 juni
Ds. G. J. Capellen
In de bandeloze cultuur waarin wij leven, maken de meeste ouders zelf uit wat ze wel of niet geloven en welke normen ze wel en niet hanteren. Voor christenouders is het richtsnoer duidelijk: Gods geboden.

Die geboden hebben ons bijvoorbeeld iets te zeggen over de zondag. Die dag is een groot geschenk van de Heere. Laten we die met onze kinderen op een goede manier gebruiken.

Gods geboden zijn heilzaam. Alles gaat stuk als de muur van Gods heilzame geboden niet meer om ons heen staat en als wij ons overgeven aan wat moderne theologen en atheïsten ons willen wijsmaken. Als we in huwelijk en gezin de geloofsopvoeding niet ter hand nemen en onze kinderen aan hun lot overlaten. Als onze kinderen voortdurend zich- zonder enige geestelijke begeleiding van opvoeders- op de ‘digitale snelweg’ begeven dan vraagt dit om ongelukken. Dan is de geestelijke gezondheid van onze kinderen en jongeren in groot gevaar, omdat er geen beschermende muur van Gods geboden om hen heen staat.

Zet de poort niet open naar de wereld van vuiligheid, liederlijkheid en onchristelijke ideeën. Waak! Wees poortwachter! Geef uw kind van twaalf jaar geen smartphone zonder enige vorm van geestelijke begeleiding. Het is niet gemakkelijk om tegen de stroom in te roeien, maar is het wel verantwoord een tiener van twaalf jaar een smartphone te geven, als hij nog niet bewezen heeft zich te kunnen beheersen? Lees het boek van de Amerikaanse journalist Tony Reinke ‘12 Ways Your Phone Is Changing You’. Hij pleit voor een bewuste omgang met smartphones. ‘Waar gaat ons hart naar uit? Het verlangen om gekend, gewaardeerd en geprezen te worden drijft ons uit naar de sociale media, aldus Tony Reinke.’( RD 15-12-17)

Altijd weer doet de satan met behulp van vijanden van God een aanval op Gods gemeente en met name op de jongeren. Wat hebben ze opvoeders nodig die hen van harte liefhebben en op vertrouwelijke wijze met hen spreken over de muur van Gods heilzame geboden. Spreek met hen eens over Psalm 19 en Psalm 119. Luister met hen eerbiedig naar Gods onderwijzing die gericht is op de praktijk van het leven. Hoe dankbaar kon de Israëliet zijn voor de genadige gave van de Wet. Psalm 147 verwoordt iets van die vreugde: ‘Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan….’ ( Psalm 147 : 19). De Wet van God maakt niet alleen duidelijk hoe wij voor Gods aangezicht hebben te leven, maar regelt ook de onderlinge verhoudingen in de samenleving. Hoe heilzaam is Gods Wet!

Heeft de Wet nog wel enige betekenis in een tijd waarin er veel vermenging is van godsdienst en de wereldgodsdiensten elkaar beïnvloeden? Ja, let eens op Nehemia. Deze bidder en bouwer heeft onder Gods zegen- onder grote weerstand van buiten af- in 52 dagen de muur hersteld. Vergeet niet, dat hij drie maanden lang dag en nacht de nood en de schuld van zichzelf en zijn volk in Jeruzalem in smeekgebed bij de God van de hemel bracht. Wat kende hij een volhardend en ootmoedig gebedsleven. Lees Nehemia 1 en 2!

Wat hebben we vandaag de dag nodig? Opvoeders die niet slechts bidders zijn, maar ook aan de Heere vragen hoe zij in gezin, school, kerk en maatschappij de verscheurde muren en de verbrande poorten (enigszins) kunnen herstellen.

Ds. G. J. Capellen

Ds. G.J. Capellen is emerituspredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verscheen bij De Banier: “Voorbeeld of struikelblok – christelijk opvoeden met hart voor jongeren”.

Tags
Wet
Gebod
Dagelijks leven
13-16 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden